Курсова Судова практика щодо офіційного тлумачення Конституції України

  • Код товару: 17655
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Судова практика щодо офіційного тлумачення Конституції України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33Зміст

Вступ
Розділ 1. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України
1.1. Теоретичні постулати тлумачення Конституції
1.2. Тлумачення як функція Конституційного суду України
Розділ 2. Правотлумачна функція Конституційного Суду України
2.1. Способи, межі та зміст офіційного тлумачення Конституції України
2.2. Офіційне тлумачення як повноваження Конституційного Суду України
Розділ 3. Судова практика щодо офіційного тлумачення Конституції України
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. – 2-е изд., доп. и прераб. / С. С. Алексеев. – М. : Проспект, 2009. – С. 254.
2. Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – №2 (61). – Х. : Право, 2010. – С. 61-69.
3. Витрук Н. В. Цель, задачи и функции конституционного правосудия в государствах новой демократии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.concourt.am/armenian/con_right/2.16-2002/vitruk.htm
4. Єзеров А. А. Тлумачення Конституції України: способи, межі, зміст / А. А. Єзеров // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 95-99. 
5. Кадикало І. О. Тлумачення як функція конституційних судів / О. І. Кадикало // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 94-99. 
6. Кистяковский Б. А. Государственное право (общее и русское) / Кистяковский Б. А. – СПб. : РХГИ, 1999. – 512 с. 
7. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
8. Конституційне право України : підруч. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К., 2000. – 216 с. 
9. Конституційне право України / за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – К., 1999. – 234 с. 
10. Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 534.
11. Молибога Микола. Теоретичні постулати тлумачення Конституції і законів України / М. Молибога // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 3(15). – С. 29-36.
12. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Оніщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 160 с. 
13. Погорілко В. Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика (Нормативні документи та коментарі): Монографія. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. – 652 с. 
14. Погорецький М. А. Судоустрій України: підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.
15. Рабінович П. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П. Рабінович // Право України. – 2001. – № 11. – С. 22.
16. Савчин М. В. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України / М. В. Савчин, Р. В. Марчук // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 83-89.
17. Селіванов А. О. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства / А. О. Селіванов // Право України. – 1999. – № 10. – С. 37. 
18. Селіванов А. О. Верховенство права в Конституційному правосудді: Аналіз конституц. юрисдикції / А. О. Селіванов. – К.; Х.: Акад. прав. наук України, 2006. – 136 с.
19. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – С.19.
20. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. – К. : «МП Леся», 2007. – С. 420-421. 
21. Тацій В. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 2001. – № 4(27). – С. 31-40.
22. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень / В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 62-71. 
23. Тесленко М. В. Судебный конституционный контроль в Украине. - К.: Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2001. – С. 147-148. 
24. Тодика Ю. М. Способи тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом / Ю. М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 2001. – № 2(25). – С. 51-59.
25. Тодика Ю. М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. – X. : Факт, 2003. – 328 с.
26. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики / Ю. Н. Тодыка. – Харьков, 2000. – 380 с. 
27. Усеінова Г. С. Деякі аспекти правотлумачної діяльності Конституційного Суду України / Г. С. Усеінова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». – 2012. – Випуск № 12. – С. 117-120.
28. Хабриева Т. Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика / Хабриева Т. Я. – М., 1998. – С. 34-35. 
29. Хорошковська Д. Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Хорошковська Дарина Юріівна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – С. 8.
30. Шевчук С. В. Способи тлумачення Конституції: порівняльний досвід / Шевчук С. В. // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : зб. наук. праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства; відп. ред. П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. – К. : Купрія-нова, 2007. – С. 34-35.
31. Шевчук С. Судова правотворчість. Світовий досвід та пер¬спективи в Україні. – К. : Реферат, 2007. – С. 322-323.

Унікальність