Курсова Система галузі конституційного права України

 • Код товару: 14216
 • Наявність: В наявності
120 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Система галузі конституційного права України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 34

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ   КОНСТИТУЦІЙНОГО   ПРАВА   УКРАЇНИ   ЯК   ГАЛУЗІ   ПРАВА   ТА   ОСОБЛИВОСТІ   ЙОГО ПРЕДМЕТА
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 3. НОРМИ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
РОЗДІЛ 4. МІСЦЕ І РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела
 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Баглай М. В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.
 3. Дідікін А. До питання про найменування науки й галузі конституційного права [Текст] / А. Дідікін // Юридичний журнал. – 2008. – № 10. – С. 45 — 46.
 4. Елиннек Г. Общее учение о государстве.- Спб., 1903.- с. 354-355.
 5. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2006 - 512 с.
 7. Козлова Е. И. Конституционное право России: учебник для студентов высших учебных заведений. / Козлова Е. И., Кутафин О. Е. // Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 587 с.
 8. Колісник В.П., Ю.Г. Барбаш Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 9. Коток В. Ф. Содержание советского конституционного права  [Текст] / Коток В. Ф. // Советское  государство и право. — 1971. — № 2. — С. 108.
 10. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М., 2001. – 444 с.
 11. Лучин В. О. Конституционные институты // Современный конституционализм. – М., 1990. – С. 33–35.
 12. Ніколайченко Г. М.  Основні  чинники,  що  зумовлюють  розвиток  конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення / Г. М. Ніколайченко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 334–338 [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10ngmced.pdf
 13. Носенко О.В. Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики: Автореф. дис. … канд. юр. наук. / 12.00.02/. – К., 2007.
 14. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 15. Перепелюк В. Г. Конституційні процедури. Державно-конституційне право  / В. Г. Перепелюк. – Чернівці: Рута, 2004.
 16. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 17. Скрипнюк О. Система конституційного права України та його галузева специфіка [Текст] / Скрипнюк О. // Вісник центральної виборчої комісії. - № 2-3 (16-17). - 2009. - с. 41 — 47
 18. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 19. Тодика Ю. М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів /   Ю.   М.   Тодика, В. С. Журавський. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 20. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 21. Хессе К. Основи конституційного права ФРН. – М., 1981.
 22. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — Т. 3: К-М. — К., 2001.

 

 

Унікальність