Курсова Право на життя ,повагу до гідності ,свободу та особисту недоторканність

  • Код товару: 16656
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Право на життя ,повагу до гідності ,свободу та особисту недоторканність 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Поняття та ознаки прав людини
1.2. Класифікація прав людини
РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1. Право на життя
2.2. Повагу до честі та гідності
2.3. Право на свободу
2.4. Право на особисту недоторканність
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція Україні від 28.06.1996 № 254к/96-ВР – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Авакьян С. А. Достоинство личности // Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С. А. Авакьян. – М., 2000. – С. 202–203. 
3. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації / І. Бородін // Право України. – 2001. – № 12. – С. 32-35. 
4. Головченко В. В., Головченко О. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні : моногр. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 203 с.
5. Загальна теорія держави і права : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 432 с. 
6. Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н.І. Карпачова – К., 2000. – 337 с.
7. Кожан В. В. До питання про визначення поняття «право на гідність» / В. В. Кожан // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – № 5. – С. 60–66.
8. Кожан В. В. Заборона дослідів над людьми як елемент змісту права на гідність / В. В. Кожан // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 5. – С. 26–29. 
9. Кожан В. В. Класифікація особистих прав людини / В. В. Кожан // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 35. – С. 24–27. 
10. Кожан В. В. Окремі аспекти реалізації права на життя / В. В. Кожан // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – № 5. – С. 33–37. 
11. Кожан В. В. Теоретичні основи і практика законодавчого закріплення особистих прав людини / В. В. Кожан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Юриспруденція». – 2015. – № 18. – С. 33–36. 
12. Кожан В. В. Щодо питання про поняття особистих прав людини / В. В. Кожан // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 19–22.
13. Колесова Н. С. Личные (гражданские) права и свободы // Права человека/ Отв. ред. А. Е. Лукашева. – М., 1999. – С. 144-150. 
14. Малишев О.В. Право людини на життя : конституційно-правовий аспект / О.В. Малишев // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 3. – С. 30-35. 
15. Общая теория прав человека / Карташкин И.А., Колесова Н.С., Ларин А.М., Ледях И.А. и др. ; отв. ред. : Лукашева Е.А. – М. : Норма, 1996. – 520 c. 
16. Олійник А.Ю., Олійник В.С., Свистунов В.В. Зміст конституційного права на свободу та особисту недоторканність // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2005. - № 1. – С. 39-46.
17. Олійник В.С. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість // Науковий вісник НАВСУ. – 2000. – № 3. – С. 49-56.
18. Олійник В.С. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість: поняття та характерні риси // Право України. - 2000. - № 12. - С. 33-36.
19. Рабінович П. М. Права людини : загальнотеоретичні засади / П. М. Рабинович // Пробл. законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 36. – С. 12-25. 
20. Скомороха В. Конституційне правосуддя і права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування та їх забезпечення державою / В. Скомороха // Юридичний вісник України. – 2002. – №17. – С. 30-33. 
21. Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підручник / О. В. Скрипнюк. – К.: Ін Юре, 2010. – 672 с. 
22. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / Р. Стефанчук // Право України. – 2003. – № 11. – С. 115-119. 
23. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М. : Юристъ, 1997. – 672 с. 
24. Шаптала Н. К. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Д. : ТОВ "ЛізуновПрес", 2012. – 472 с. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/62071-51
25. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики) : моногр. – К. : Центр навч. Л-ри, 2005. – 340 с.

Унікальність